Sabtu, 23 Maret 2013

TATA IBADAH SEDER PESAKH
I. HADLAKAT HA NEROT (Penyalaan Lilin)

Menyalakan lilin dengan disertai pengucapan birkat sbb:

Baruk Attah YHWH Eloheinu Melekh ha Olam, asher kidshanu be mitsotaw u be dam Yahshua ha MashiahAdonenu we tsiwanu le hadliq ner shel yom tov 

(Diberkatilah Engkau YHWH Tuhan kami, Raja Alam Semesta yang telah menyucikan kami melalui perintah-perintah-Nya dan melalui darah Yahshua Sang Mesias Junjungan Agung kami serta yang memerintahkan kami untuk menyalakan lilin hari raya

 II.        PUJIAN PEMBUKA IBADAH 

YAHWEH HADIR DI BAIT SUCINYA

Yahweh hadir di Bait Suci-Nya
Yahweh ada di Tahta-Nya
Kami bawa korban pujian
Bagi Yahshua buat kasih-Nya

Kurasakan kehadiran-Nya
Kudengar suara berseru
Anak Domba yang dikorbankan
Layak thuk trima pujian

Refr:

Nyanyi Halelu-Yah, Halelu-Yah, Halelu-Yah (2x)

SHALOM ALAIKEM

Shalom aleikem
(damai besertamu)

Malekhei ha shareit malekhei El yon
(hai malaikat pelayan, penyampai pesan Yang Maha Tinggi)

Mimelekh malekhei ha mlakim ha kadosh baruk Hu
(Raja segala raja, kudus dan diberkatilah Dia)

Refr:

Boakem leshalom
(datanglah dalam damai sejahtera)

Malekhei ha shalom malekhei Elyon
(malaikat damai, penyampai pesan Yang Maha Tinggi)

Mimelek malekhei ha mlakim ha kadosh baruk Hu
(Raja segala raja, kudus dan diberkatilah Dia)

Barku ni leshalom
(berkatilah hamba dengan damai sejahtera)

Malekhei ha shalom malekhei Elyon
(malaikat damai, penyampai pesan Yang Maha Tinggi)

Mimelekh malekhei ha mlakim ha kadosh baruk Hu
(Raja segala raja, kudus dan diberkatilah Dia)TERCURAH DARAH TUHANKU

Tercurah darah Tuanku, di bukit Golgota
Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya
Terhapus dosanya, terhapus dosanya
Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya
Ya Anak Domba darah-Mu, tak hilang kuasanya
Sehingga slamat umat-Mu dan suci slamanya
Dan suci slamanya, dan suci slamanya
Sehingga slamat umat-Mu dan suci slamanya

Sejak kupandang salib-Mu, dengan iman teguh
Kasih-Mulah kupuji trus, seumur hidupku
Seumur hidupku, seumur hidupku
Kasih-Mulah kupuji trus, seumur hidupku


III.  SHLOSA KADOSH/TRISAGION

Pemimpin Ibadah dan Jemaat:

Kudus, kudus, kuduslah YHWH Tuhan, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. 

IV.  VOTUM

Pemimpin Ibadah: 

Marilah kita kuduskan ibadah pada hari ini dengan pengakuan demikian:

עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ 

Ezri me’im YHWH ‘osye shamayim waarets

Pertolonganku adalah dari YHWH yang menjadikan langit dan bumi (Mazmur 121:1)


חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח 
Khesed weshalom yitten lakem Elohim Avinu we Yahshua ha Mashiakh Adonenu

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Junjungan Agung Yahshua Sang Mesias menyertai kamu (Efesus 1:2)

Jemaat:

5   6  \   5   6  \   5   4  \ 3  .
A…min, a… min, a… min

V.            SHEMA WE AHAVTA (Dengarlah dan Kasihilah/Hukum Kasih)

שׁמע ישׂראל יהוה אלהינו יהוה אחד
ואהבת את יהוה אלהיך בכל־לבבך ובכל־נפשׁך ובכל־מאדך
ואהבת לרעך כמוך

Shema Yisrael, YHWH Eloheinu, YHWH Ekhad
We ahavta et YHWH Eloheika bekol levaveka uvkol nafsheka uvkol meodeka. We ahavta lere’aka kamoka

Dengarlah, hai orang Israel: YHWH itu Tuhan kita, YHWH itu Esa! Kasihilah YHWH Tuhanmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri (Ulangan 6:4-5, Imamat 19:18)

 VI.  MELANTUNKAN SHEMA

Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ekhad
Baruk shem kevod Malkuto le’olam wa’ed

Dengar Israel YHWH Dia Tuhanmu YHWH Esa
Mulia nama-Nya krajaan-Nya kekal slamanya


VII.  KIDUSH (Cawan Penyucian – Cawan 1)

  Pemimpin: Empat cawan anggur – Cawan Penyucian, Cawan Wabah, Cawan Penebusan, Cawan Pujian – melambangkan empat tindakan Tuhan YHWH terhadap Israel sebagaimana dikatakan dalam Keluaran 6:5-7 sbb:

  Sebab itu katakanlah kepada orang Israel: Akulah YHWHAku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui, bahwa Akulah, YHWH, Tuhanmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah Kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu; Akulah YHWH."

  Pemimpin menuangkan anggur dan menggangkat Cawan Pengudusan dan mengajak peserta ibadah untuk meminum dengan sebelumnya mengucapkan berkat:

  Baruk Attah YHWH Eloheinu Melekh ha Olam bore pri ha gofen

  (Diberkatilah YHWH Tuhan kami, Raja Alam Semesta Pencipta buah anggur)


  VIII.  URKHATS (Pembasuhan Tangan)

   Pemimpin:

   Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata-Ku. Berhentilah berbuat jahat” (Yes 1:16)

   IX.        KARPAS (Mencelupkan daun)
    Pemimpin mengambil beberapa dedaunan dan memasukkan dalam air garam serta membagikan pada semua yang hadir serta mengajak untuk memakan dengan sebelumnya mengucapkan berkat :

    Baruk Attah YHWH Eloheinu Melekh ha Olam, bore pri ha damah
    (Diberkatilah Engkau YHWH Tuhan kam Raja Alam Semesta Pencipta buah-buahan di bumi

    X.        EVED MAKOVOT (Hamba Yang Menderita)

    Pembacaan Yesaya 53:1-12

    Pemimpin Ibadah:
    Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan YHWH dinyatakan?

    Jemaat:
    Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan YHWH dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupapun tidak, sehingga kita menginginkannya.

    Pemimpin Ibadah dan Jemaat:
    Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.

    Pemimpin Ibadah:
    Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Tuhan.

    Jemaat:
    Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.

    Pemimpin Ibadah dan Jemaat:
    Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi YHWH telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.

    Pemimpin Ibadah:
    Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.

    Jemaat:
    Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umat-Ku ia kena tulah.

    Pemimpin Ibadah dan Jemaat:
    Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya.

    Pemimpin Ibadah:
    Tetapi YHWH berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak YHWH akan terlaksana olehnya.

    Jemaat:
    Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas; dan hamba-Ku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul.

    Pemimpin Ibadah dan Jemaat:
    Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.

    XI.        PUJIAN MENYAMBUT MIDRASH PESAKH
     SUARAMU KUDENGAR

     Suara-Mu kudengar memanggil diriku
     Supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu
     Aku datanglah Tuan pada-Mu
     Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku
     Terpuji Penebus terpuji darah-Nya
     Terpuji Yahshua Tuanku dalam-Nya kubenar
     Aku datanglah Tuan pada-Mu
     Dalam darah-Mu kudus sucikan dosaku

     XII.        BIRKAT

     Pemimpin Ibadah:
     Baruk et Adonai hamevorak

     Diberkatilah Engkau YHWH yang layak menerima segala pujian

     Jemaat:
     Baruk et Adonai hamevorak le’olam waed

     Diberkatilah Engkau YHWH yang berhak menerima segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya

     XIII.        RESPON I

      ATTAH HU AD (Engkau Tetap Selamanya)

      Diucapkan bersama sebagai respon atas Firman yang diberitakan:

      Atta Hu ad shelo nivra ha ‘olam
      Atta Hu mishhenivra ha’olam
      Atta Hu be’olam hazeh
      We Atta Hu le’olam haba

      Kadesh et shimka al mekadesh shimka
      Wekadesh et shimka be’olam ekha
      Uviyeshuateka tarim wetogevilah karenino
      Baruk Atta YHWH mekadesh et shimka baravim

      Engkau sama sebelum dunia di jadikan
      Engkau tetap sama sejak dunia dijadikan
      Engkau sama di dunia ini
      Dan Engkau tetap sama di dunia yang akan datang

      Kuduslah nama-Mu atas orang-orang yang menguduskan-Nya
      Kuduslah nama-Mu ke seluruh dunia
      Melalui kuasa keselamatan-Mu, bangkitlah dan tunjukkanlah kebesaran-Mu

      XIV.        RESPON II
       ETS KHAYIM – POHON KEHIDUPAN (Ams 3:17-18)

       Ets khayim hi lamakh azikim ba
       Wetomkheha meusar
       Derakheha darkey noam
       Wekol netivot ha shalom
       Hashivenu eleka wenashuva
       Kadesh yameinu ke kedem

       Pemimpin dan Jemaat:
       Itulah pohon kehidupan bagi barangsiapa yang memeganya dan barangsiapa yang mendukungnya patut dipuji. Jalan-jalan-Nya adalah menyenangkan dan lorong-lorongnya penuh kedamaian (Ams 3:17-18, Why 2:7). Bawalah kami kembali ya Yahweh kepada-Mu.Maka kami  akan datang memperbarui hari-hari kami seperti dahulu (Rat 5:21)

       XV.        MAH NISTANAH (Mengapa Berbeda)

        Pemimpin:
        Firman Tuhan YHWH mengatakan, “Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu: Apakah artinya ibadahmu ini?(Kel 12:26)

        Anak-Anak Bertanya     
        Mengapa malam ini berbeda dari malam-malam sebelumnya ?
        Beberapa malam sebelumnya, kita memakan dengan ragi atau tanpa roti yang tidak beragi, namun malam hari ini, kita hanya makan roti tidak beragi

        Mengapa ada sayur yang pahit disini ?
        Di malam-malam sebelumnya, kita makan dengan berbagai sayuran namun malam ini hanya sayur pahit

        Mengapa kita mencelupkan sayur?
        Dimalam sebelumnya kita tidak mencelupkan sayuran sama sekali namun malam hari ini kita hanya mencelupkan sayuran sebanyak dua kali

        Mengapa kita bersandar malam ini?
        Dimalam sebelumnya kita makan dan minum sambil dudu namun malam ini kita makan sambil bersandar

        Pemimpin:
        Firman Tuhan YHWH mengatakan, “maka haruslah kamu berkata: Itulah korban Pesakh bagi YHWH yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita." Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian; seperti yang diperintahkan YHWH kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka.

        Maka pada tengah malam YHWH membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan, yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu, bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir; dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian.

        Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya: "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel; pergilah, beribadahlah kepada YHWH, seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu, tetapi pergilah! Dan pohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka: "Nanti kami mati semuanya."

        Lalu bangsa itu mengangkat adonannya, sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa; mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan YHWH membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu.

        Kemudian berangkatlah orang Israel dari Raamses ke Sukot, kira-kira enam ratus ribu orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka; lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi.

        Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya.

        Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah empat ratus tiga puluh tahun. Sesudah lewat empat ratus tiga puluh tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan YHWH dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi YHWH, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun, untuk kemuliaan YHWH” (Kel 12:27-42)

        XVI.        MAKKOT (Cawan Wabah – Cawan 2)
         Pemimpin menuangkan anggur dan meminta agar salah seorang membaca Keluaran 12:1-23.

         Jemaat:

         Berfirmanlah YHWH kepada Musa dan Harun di tanah Mesir: "Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu; itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun.Katakanlah kepada segenap jemaah Israel: Pada tanggal sepuluh bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa; tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun; kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang keempat belas bulan ini; lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya.Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga; yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air; hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi; apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu; buru-burulah kamu memakannya; itulah Paskah bagi YHWH. Sebab pada malam ini Aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan Kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan Kujatuhkan hukuman, Akulah, YHWH. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal: Apabila Aku melihat darah itu, maka Aku akan lewat dari pada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila Aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi YHWH turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi tujuh hari lamanya; pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh; pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apa pun; hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga Aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun; itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang keempat belas bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang kedua puluh satu bulan itu, pada waktu petang. Tujuh hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apa pun yang beragi tidak boleh kamu makan; kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu." Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka: "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu; seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan YHWH akan menjalani Mesir untuk menulahinya; apabila Ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka YHWH akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi

         Pemimpin Ibadah:
         Demikianlah Firman YHWH, “Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Yahweh kepadamu seperti yang di firmankan-Nya, maka kamu harus memelihara ibadah ini.” (Kel 12:24-25)

         Pemimpin Ibadah :

         mengambil cawan sambil berkata :

         Ada sepuluh tulah yang dikirim oleh YHWH Yang Maha Kudus, diberkatilah Dia, yang telah mengirimkannya ke rumah-rumah orang Mitsrayim

         Pemimpin mengulang berbagai nama wabah sambil menaruh tetes demi tetes anggur dalam cawan yang disediakan secara tersendiri (jemaat mengikuti)

         DARAH !
         KATAK !
         NYAMUK !
         LALAT PIKAT !
         SAMPAR TERNAK !
         BARAH !
         HUJAN ES !
         BELALANG !
         GELAP GULITA !
         KEMATIAN ANAK SULUNG !

         (Pemimpin mengajak peserta ibadat Seder Pesakh meminum Cawan Wabah sebagi wujud solidaritas dengan penderitaan nenek moyang Yishrael di Mitsrayim)

         XVII.        DAYENU (Itu Sudah Cukup)

          Ilu hotsi hotsi onu
          Hotsi onu mi Mitsrayim
          Hotsi onu ni Mitsrayim Dayenu

          Ilu hotsi hotsi onu
          Hotsi onu mi Mitsrayim
          Hotsi onu ni Mitsrayim Dayenu
          Da Dayenu, Da Dayenu, Da Dayenu
          Dayenu, Dayenu

          Da Dayenu, Da Dayenu, Da Dayenu
          Dayenu, Dayenu

          XVIII.        RAKHATS
           Pemimpin:

           Baruk Attah YHWH Eloheinu Melekh ha Olam, asher kidshanu be mitsotaw u be dam Yahshua ha MashiahAdonenu we tsiwanu al netilat yadaim

           (Diberkatilah Engkau YHWH Tuhan kami, Raja Alam Semesta yang telah menguduskan kami melalui perintah-perintah-Nya dan melalui darah Yahshua Sang Mesias Junjungan Agung kami serta yang memerintahkan kami untuk membasuh tangan kami)

           XIX.        KHAROSET (Lambang campuran penderitaan)
            Pemimpin mengambil Kharoseth sambil berkata :

            Ini merupakan lambang dari campuran penderitaan, bagi kita untuk mengingatkan kerja keras yang dilakukan nenek moyang Yishrael serta saat kita beristirahat dari segala pekerjaan kita. Dalam Mesias, kita juga telah beristirahat dari segala pekerjaan kita dengan menyucikan diri kita bagi Tuhan, sebab melalui darah-Nya, yaitu Mesias Yahshua, segala pekerjaan yang diperlukan telah dilakukan

            XX.        MAROR (Akar pahit)
             Pemimpin mengambil lobak sambil berkata :
             Sayuran pahit merupakan lambang perbudakan, bagi kita, ini bukan hanya mengingatkan mengenai perbudakan Israel di Mesir, namun perbudakan kita oleh dosa, hal mana Mesias telah membebaskan diri kita

             Baruk Attah YHWH Eloheinu Melekh ha Olam, asher kidshanu be mitsotaw uvedam Yahshua ha Mashiah Adonenuwe tsiwanu al akelat maror

             (Diberkatilah Engkau YHWH Tuhan kami, Raja Semesta Alam yang telah menguduskan kami melalui perintah-perintah-Nya dan melalui darah Yahshua Sang Mesias Junjungan Agung kita serta yang memerintahkan kami untuk memakan Akar Pahit)

             XXI.        KOREKH
              Bersama-sama mencampurkan Maror, Kharoset dan Matsah dan memakannya

              XXII.        PERSEKUTUAN DALAM TUBUH DAN DARAH MESIAS
               Pengantar dan Persiapan Persekutuan Dalam Tubuh dan Darah Mesias (1 Kor 11:23-34):

               Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Junjungan Agung, yaitu bahwa Junjungan Agung Yahshua, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya; Ia memecah-mecahkannya dan berkata: "Inilah tubuh-Ku, yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku!"

               Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata: "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku; perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku!" Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuan sampai Ia datang.

               Jadi barangsiapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.

               Karena barangsiapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal.

               Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuan, kita dididik, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur, kalau aku datang”

               Pemimpin Menganggkat dan Memecah Matsah Sambil Berkata:

               Matsah (roti tidak beragi) ini adalah lambang dari tubuh Mesias yang dipecah-pecah bagi kita. Tubuh ini di pecah-pecah untuk melenyapkan segala kenajisan kita. Barangsiapa yang mengakui dan percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuhnya, yang dipecah-pecahkan-Nya untuk melenyapkan segala kenajisan kita ia berada dalam persekutuan dalam kekekalan. Makanlah…!

               XXIII.        NYANYIAN PUJIAN

                SEH HA ELOHIM (Anak Domba Tuhan)

                Seh ha Elohim, hanose khatat ha’olam
                Rakhemna aleinu, Adon we Goel
                Rakhemna aleinu, Adon we Goel
                Ben Elohim khaneinu

                Refr:    
                Yahshua, Yahshua
                Anu mistakhawim lefaneka
                Yahshua, Yahshua
                Anu mistakhawim lefaneka

                Sang Anak Domba, penghapus dosa dunia
                Kasihanilah kami, Tuan Penebus
                Mesias Dia Putra Tuhan
                Yahshua, Yahshua
                Kami menyembah di hadapan-Mu
                Yahshua, Yahshua
                Kami menyembah di hadapan-Mu

                XXIV.        GEULAH (Cawan Penebusan – Cawan 3)

                Pemimpin Mengangkat Cawan Anggur dan Berkata:

                Ini merupakan cawan ketiga, yaitu cawan penebusan, untuk memeteraikan Perjanjian dengan Tuhan, yaitu Dia yang telah menebus bangsa Israel dari Mesir dan menebus kita dari perbudakan dosa, melalui darah Anak Domba


                Yahshua berkata kepada kita, bahwa ini merupakan lambang dari darah-Nya yang mulia yang melaluinya kita telah ditebus sebagaimana Dia katakan:


                “Sesudah itu Dia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan-Nya kepada mereka dan berkata: Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa” (Mat 26:27-28)


                Anggur ini merupakan lambang dari darah Mesias yang ditumpahkan bagi kita. Darah ini ditumpahkan untuk melenyapkan segala kenajisan kita. Barangsiapa yang mengakui dan percaya bahwa anggur ini merupakanlambang dari darah-Nya yang ditumpahkan untuk melenyapkan segala kenajisan kita, dia berada dalam persekutuan dalam kekekalan. Minumlah…!

                XXV.        NYANYIAN PUJIAN PUJIAN                 Ada satu bukit jauh dari sini

                 Lihat salib Tuan berdiri

                 Itu kayu kasar

                 Tanda kasih besar

                 Di sana Junjunganku mati

                 Refr:

                 Kudatang pada salib itu

                 Kulihat cinta-Nya yang besar

                 Ya kudatang pada kaki-Nya

                 Sana kudapat ampun besar                 Ing ngerdi Golgota Gusti kang sinalib

                 Pejah krana dosa manungsa

                 Gusti Yesus Kristus kang nandhang sangsara

                 Mbirat sdaya dosa manungsa                 Refr:


                 Nggih salib Tuwan Gusti Yesus

                 Margining kaslametan kula

                 Nggih salib Tuwan Gusti Yesus

                 Margining kaslametan kulo

                 Sestu begja kula

                 Tuwan sampun kersa


                 XXVI.        HALLEL (Cawan Pujian – Cawan 4)                  Pemimpin:

                  Marilah kita mengisi cawan kita untuk keempat kalinya dan untuk terakhir kalinya seraya menaikan pengucapaan syukur kepada YHWH Tuhan dan Bapa kita Surgawi yang telah mengerjakan karya Penebusan di dalam Yahshua Mesias kita.                  Pemimpin dan Jemaat:

                  Bersyukurlah kepada YHWH, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala tuhan! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar; bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Matahari untuk menguasai siang; bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir; bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka; bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang membelah Laut Teberau menjadi dua belahan; bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya; bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke Laut Teberau! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.


                  Pemimpin mengajak peserta ibadah meminum Cawan Pujian dengan terlebih dahulu mengucapkan berkat:


                  Baruk Attah YHWH Eloheinu Melekh ha Olam bore pri ha gofen


                  (Diberkatilah YHWH Tuhan kami, Raja Alam Semesta, Pencipta buah anggur)


                  XXVII.        HODAAH (Pengucapan Syukur)

                   Dalam bulan yang pertama, pada tanggal empat belas bulan itu, pada waktu senja, ada Peskah bagi YHWH. Dan pada hari yang kelima belas bulan itu ada Hari Raya Roti Tidak Beragi bagi YHWH: tujuh hari lamanya kamu harus mengadakan pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada YHWH tujuh hari lamanya; pada hari yang ketujuh haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat” (Imamat 23:5-8)


                   Memberikan persembahan dan korban syukur


                   XXVIII.        NYANYIAN PUJIAN


                   INGAT AKAN NAMA YAHSHUA


                   Ingat akan nama Yahshua, kau yang susah dan sedih

                   Nama itu menghiburmu k’mana saja kau pergi


                   Refr:

                   Indahlah nama-Nya, pengharapan dunia

                   Indahlah nama-Nya, suka sorga yang baka


                   Bawa nama Tuan Yahshua, itulah perisaumu

                   Bila datang penggodaan, itu yang menolongmu                   Refr:

                   Indahlah nama-Nya, pengharapan dunia

                   Indahlah nama-Nya, suka sorga yang baka


                   Sungguh agung nama Yahshua, hati kita bergemar

                   Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar


                   Refr:

                   Indahlah nama-Nya, pengharapan dunia

                   Indahlah nama-Nya, suka sorga yang baka


                   XXIX.        DOA KORBAN SYUKUR


                    XXX.        TEFILAH AVINU (DOA BAPA KAMI)


                     Avinu sheba shamayim

                     Yitkadash smeka


                     Tavo malkuteka

                     Yeashe retsoneka

                     Kaasher bashamayim gam baarets


                     Etlehem hukenu ten lanu hayom

                     Umekhalanu alkhovotenu

                     Kaasher makhalnu gam anakhnu lehayavenu


                     Wealtevienu lidey nisayon

                     Ki im tekhaltsenu min hara


                     Ki leka hamamlaka,

                     wehagevura,

                     wehatiferet

                     Leolmi olamim,

                     Amen


                     Bapa kami yang di Sorga

                     Dikuduskanlah nama-Mu


                     Datanglah kerajaan-Mu

                     Jadilah kehendak-Mu

                     Di bumi seperti di surga


                     Berikanlah kami pada hari ini

                     makanan kami yang secukupnya

                     Janganlah membawa kami ke dalam penggodaan

                     Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat


                     Karena Engkaulah yang empunya kerajaan,

                     kuasa  dan kemuliaan sampai selama-lamanya


                     Amin


                     XXXI.        EMUNAH HA SHLIKIM (PENGAKUAN IMAN RASULI)


                     Aku percaya kepada YHWH, Bapa Yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.


                     Aku percaya kepada Yahshua Sang Mesias, Junjungan Agung kita Yang Ilahi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan YHWH Bapa Yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.


                     Aku percaya kepada Roh Kudus, Jemaat yang kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal, Amin                     XXXII.        DOXOLOGI (Pengagungan)

                     Al pi Adonai ha zamar, we zamar al ha Mashiakh.

                     Adar al pi Ruakh Qodesh we khayil we ha rakhamim

                     Amen


                     Kepada YHWH bri puji, serta kepada Mesias.

                     Roh Kudus mulyakanlah, berkuasan dan berkasihan, Amin


                     XXXIII.        BIRKAT KOHANIM


                     יברכך יהוה וישׁמרך

                     יאר יהוה פניו אליך ויחנך

                     ישׂא יהוה פניו אליך וישׂם לך שׁלום


                     Yevarekeka YHWH weyishmreka

                     Ya’er YHWH panaiw eleika wikhuneka

                     Yisha YHWH panaiw eleika weyashem leka shalom


                     Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau; Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yahshua Sang Mesias, Halelu-Yah, Amin.


                     XXXIV.        NYANYIAN PENUTUP IBADAH


                     HORMAT BAGI BAPA, PUTRA, ROH KUDUS


                     Hormat bagi Tuhan Yahweh

                     Hormat bagi Putra-Nya

                     Hormat bagi Roh Yang Kudus

                     Bagi Tuhan Yang Esa

                     Tidak ada komentar:

                     Posting Komentar